مقاله مطالعه تفسيري خرده فرهنگ دختران پاساژگرد به شيوه تحليل موضوعي (مطالعه موردي: پاساژ ستاره فارس شيراز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) از صفحه ۶۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه تفسيري خرده فرهنگ دختران پاساژگرد به شيوه تحليل موضوعي (مطالعه موردي: پاساژ ستاره فارس شيراز)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفسيرگرايي اجتماعي
مقاله دختران پاساژگرد
مقاله پاساژ ستاره فارس شيراز
مقاله تحليل موضوعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهمني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله درصدد است از رويکرد تفسيرگرايي اجتماعي و با اتخاذ رويکردي اميک به درک عناصر فضاي پاساژ ستاره‎ فارس شيراز و نظام معنايي شکل گرفته در آن از منظر دختران جوان پاساژگرد بپردازد. روش شناسي اين مطالعه روش کيفي بوده و از روش مردم نگاري ميداني براي اجراي عمليات تحقيق استفاده شده است. جامعه آماري اين مطالعه عبارتند از دختران پاساژگردي که به طور معمول در پاساژ ستاره فارس شهر شيراز حضور دارند. داده هاي مورد نياز با دو روش مشاهده مشارکتي و مصاحبه عميق گردآوري شده و از روش نمونه گيري هدفمند ـ نظري براي انتخاب و مصاحبه با ۲۱ دختر پاساژگرد استفاده شد. داده ها با روش تحليل موضوعي يا تماتيک مورد تحليل و تفسير قرار گرفته اند. يافته ها بيان گر آن هستند که مصرف يا خريد تنها يکي از کارکرد هاي حاشيه اي اين پاساژ را تشکيل داده و تنها واسطه اي براي ورود به جهان اجتماعي پاساژ است. در خلال تحليل موضوعي داده ها، ۸ مقوله حاشيه اي شدن خريد، کنش هاي تکميلي يا جانشين، بازنمايي نمادين، روابط بين جنسي، بريکولاژ هويت، پرسه زني (مصرف فضا)، توليد سرمايه تعاملي و پاساژ به مثابه شبه كارناوال استخراج شدند. سپس، مقوله هاي مذکور در قالب يک الگوي موضوعي تحت عنوان پاساژ به عنوان «شبه جامعه» ترسيم شده و مورد بحث قرار گرفته اند.