سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد خوشبخت – دانشکده فنی-دانشگاه تھران
غلامحسین نوروزی – دانشکده فنی-دانشگاه تھران
حسین معماریان – دانشکده فنی-دانشگاه تھران

چکیده:

نمودارهای تصویری، تصویر مجازی، با قدرت تفکیک بالا از دیواره چاه های نفت هستند . این نمودارها قادر به شناسایی
جزئیات ریز موجود در سازند می باشند. نمودار های متداول چاه پیمایی به دلیل قدرت تفکیک پایین در حد ٢ تا ٣ فوت،
قادر به شناسایی لایه های نازک و اشکال ظریف نیستند. این در حالی است که وجود میان لایه های نازک شیلی و یا
زون های شکسته ، تأثیر بسزایی در کیفیت مخزن داشته و شناسایی محلِ دقیق این زونها برای انجام عملیات تکمیل چاه
از جمله مشبک کاری ، آبشکافت و یا تعیین موقعیت چاه های افقی و انحرافی، بسیار حایز اهمیت است . نمودار های
تصویری دارای قدرت تفکیک بالایی بوده و توانایی تشخیص عوارض ظریف در حد ٥ میلی متر را دارد. لذا تلفیق جزئیات
نمودارهای تصویری با اطلاعات کسب شده از انواع نمودارهای چاه پیمایی، ابزار نیرومندی برای ارزیابی مخازن ناهمگن
کربناته فراهم می کند.
در این مطالعه دو چاه از یکی از میادین جنوب غرب ایران انتخاب و با استفاده از نمودارهای حاصل از چاه پیمایی،
ارزیابی پتروفیزیکی سازند مخزنی انجام گردید و با اعمال حدود آستانه ای برای تخلخل، درصد اشباع هیدروکربور و حجم
شیل، زون های با کیفیت خوب شناسایی شد . سپس در داخل این زون ها با استفاده از نمودارهای تصویری، زیر زون هایی
با کیفیت بهتر تفکیک شد . برای شناسایی این زیر زون ها، پدیده های تاثیرگذار بر روی تراوایی و تخلخل مخزن در اعماق
مختلف از روی نمودارهای تصویری استخراج و فواصل عمقی با تراکم بالای این پدیده ها شناسایی شد . این پدیده ها
عموما شامل شکستگی ها، است یلولیت ها، میان لایه های نازک شیلی، لایه های متراکم و گرهک های انیدریتی می باشد .
بررسی حاضر نشان داد که تلفیق استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی و نمودارهای تصویری کیفیت استنتاج های حاصله را
به نحو قابل توجهی بهبود می بخشد.