مقاله مطالعه تنوع آللي جايگاه ژني Glu-B3 در ارقام گندم زراعي ايران با استفاده از نشانگر مولکولي ALP (Amplicon Length Polymorphism) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۳۶۷ تا ۳۷۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه تنوع آللي جايگاه ژني Glu-B3 در ارقام گندم زراعي ايران با استفاده از نشانگر مولکولي ALP (Amplicon Length Polymorphism)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله تنوع آللي
مقاله مکان ژني LMW ،Glu-B3

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تنهاييان عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياري احمدي فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: مرعشي سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروتئين هاي ذخيره اي اندوسپرم دانه گندم از عمده ترين عوامل موثر بر کيفيت محصول اين گياه استراتژيک محسوب مي گردند. کشش پذيري بالا از معيارهاي مهم خمير مطلوب مي باشد، بنابراين در اصلاح گندم به اجزاي گلوتنين با وزن مولکولي پايين (LMW) که نقش بيشتري در کشش پذيري خمير دارد توجه بيشتري شده است و از آن جهت که گلوتنين هاي گروه B عمده ترين جزء تشکيل دهنده LMW بوده و از بيشترين تنوع آللي برخوردارند، در اين تحقيق به بررسي تنوع آللي اين زير واحد با نشانگر مولکولي ALP پرداخته شد. پس از به کارگيري پرايمر اختصاصي مکان ژني Glu-B3  و انجام واکنش زنجيره اي پليمراز باندهايي به طول ۵۵۰ – ۴۵۰ جفت باز با ۶ گروه باندي مختلف بر روي ژل الکتروفورز مشاهده شد که حاکي از تنوع آللي در ارقام گندم زراعي ايران بود. در بين ارقام مورد بررسي بيشترين فراواني آللي مربوط به باند r2 با اندازه تقريبي ۵۰۰ جفت باز و کمترين آن مربوط به باند r3 با اندازه تقريبي۴۷۰ جفت باز بود. ارتباط بين تنوع آللي در Glu-B3 با پارامترهاي موجود مربوط به کيفيت نانوايي نشان داد که ارقام با بافت نرم تماما فاقد باند r3 بودند و در عوض حضور باند r2 با نرمي بافت ارتباط بيشتري داشت. نتايج تحقيق حاضر نشان داد که نشانگر  ALP قادر به بروز تنوع آللي قابل قبول در مکان ژني Glu-B3 مي باشد به نحوي که مي توان بين حضور الگوي باندي خاص و بعضي صفات مرتبط با کيفيت نانوايي ارتباط برقرار کرد. ازقام مورد مطالعه در تحقيق حاضر از حيث تنوع آللي در مکان ژني مذکور در ۳ گروه مجزا قرار گرفتند.