مقاله مطالعه تنوع ژنتيكي با استفاده از نشانگرهاي RAPD و شناسايي نشانگرهاي Informative براي عملکرد دانه و اجزاي آن در ژنوتيپ هاي جو بدون پوشينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۲۵۳ تا ۲۶۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه تنوع ژنتيكي با استفاده از نشانگرهاي RAPD و شناسايي نشانگرهاي Informative براي عملکرد دانه و اجزاي آن در ژنوتيپ هاي جو بدون پوشينه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو بدون پوشينه
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله نشانگر Informative
مقاله نشانگر RAPD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خسروشاهلي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سيدابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيست لاين جو بدون پوشينه با استفاده از نشانگرهاي RAPD مورد ارزيابي قرار گرفتند. به اين منظور از ۸۵ آغازگر ده نوكلئوتيدي استفاده شد. سي و پنج آغازگر تصادفي (۴۱ درصد) چند شكلي مطلوبي را نشان دادند. تعداد نشانگرهاي چند شكل ايجاد شده در اين آزمايش ۲۲۷ نوار تكثير شده تصادفي بود به طوري که ميانگين تعداد نوار براي هر آغازگر چند شكل ۶٫۴۸ به دست آمد. اندازه محصولات تكثير شده از ۴۰۰ تا ۲۷۰۰ كيلوباز متغير بود. بيشترين تعداد نوار چند شكل (۱۴ عدد) به آغازگر ۵۴۰ و كمترين تعداد (۳ عدد) به آغازگرهاي ۴۹۸، ۵۵۹، ۵۷۷ و MT9 تعلق داشت. دامنه ضرايب تشابه ژاكارد از ۰٫۳۷۷ تا ۰٫۸ متغير بود. بيشترين تشابه بين ژنوتيپ هاي شماره ۱۵ و ۱۶ (۰٫۸) و ژنوتيپ هاي شماره ۲ و ۳ (۰٫۷۵۹) مشاهده شد. تجزيه خوشه اي به روش دورترين همسايه ها و بر اساس ضريب فاصله ژاكارد، لاين ها را به سه گروه عمده طبقه بندي كرد. گروه اول شامل ژنوتيپ هاي شماره ۱ و ۲۰ بود. گروه دوم ژنوتيپ هاي شماره ۱۰، ۸ و ۹ را در برداشت و گروه سوم شامل بقيه ژنوتيپ ها بود. ژنوتيپ هاي با شجره مشابه غالبا در يک خوشه قرار گرفتند که بيانگر کارآيي نشانگرهاي RAPD در تشخيص تنوع ژنتيکي در جو بدون پوشينه است. تجزيه به بردار هاي اصلي، پنج بردار اول مجموعا ۴۲٫۵۸ درصد تغييرات داده ها را توجيه کردند که حاکي از پراکنش خوب نشانگر هاي مورد استفاده در ژنوم جو بدون پوشينه بود. بررسي ژنوتيپ هاي جو بدون پوشينه با محاسبه درصد دامنه تغييرات نسبت به ميانگين کل براي ۲۵ صفت زراعي نيز تنوع قابل ملاحظه اي را در بين ژنوتيپ هاي مورد مطالعه نشان داد. بر اساس تجزيه رگرسيون، از بين نشانگرهاي RAPD مورد بررسي تعداد ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۴، ۱۱ و ۱۰ نشانگر، به ترتيب از رابطه معني داري با طول سنبله اصلي، تعداد دانه در سنبله اصلي، عملکرد دانه در بوته، تعداد پنجه بارور، تاريخ ظهور سنبله و وزن هزار دانه برخوردار بودند. از بين ۱۸ نشانگرInformative  براي عملکرد دانه در بوته، ۸ نشانگر رابطه معني داري نيز با تعداد دانه در سنبله اصلي نشان دادند در حالي که اين وجه اشتراک در مورد تعداد پنجه بارور و وزن هزار دانه مشاهده نشد. بنابراين، از طريق نشانگرهاي RAPD اهميت تعداد دانه در سنبله به عنوان مهم ترين جزء عملکرد دانه در بوته در جو بدون پوشينه مشخص شد.