مقاله مطالعه تنوع ژنتيکي ارقام تجاري گندم نان از نظر حرکت مجدد آسيميلات ها به دانه در دو شرايط نرمال و تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۸۹ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه تنوع ژنتيکي ارقام تجاري گندم نان از نظر حرکت مجدد آسيميلات ها به دانه در دو شرايط نرمال و تنش خشکي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيميلات ها
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله گندم نان
مقاله شرايط نرمال و تنش خشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طوسي مجرد مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: قنادها محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور ارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي تجاري گندم بهاره از نظر پتانسيل حركت مجدد اسيميلات ها به دانه در دو شرايط نرمال و تنش خشكي، در دو آزمايش جداگانه در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار انجام شد. در يك آزمايش آبياري بر اساس شرايط آب و هوايي و نياز ظاهري گياه تا پايان دوره رشد صورت گرفت. در حالي كه در آزمايش ديگر پس از انجام آبياري در مرحله سنبله دهي، با عدم آبياري در دوره پر شدن دانه، ژنوتيپ هاي مورد مطالعه در شرايط تنش خشكي قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه تفاوت ژنوتيپ ها از نظرمقدار ماده خشك انتقال يافته از پدانكل و ميان گره دوم در هر دو شرايط محيطي نرمال و تنش خشكي معني دار نبود، در حالي كه تفاوت ژنوتيپ ها از نظر مقدار ماده خشك انتقال يافته از بقيه بخش هاي گياه معني دار گرديد. تنوع ژنتيكي ژنوتيپ ها از نظر سهم حركت مجدد ماده خشك در كليه اندام ها معني دار نبود. در شرايط نرمال، كارايي حركت مجدد ماده خشك از پدانكل و ميان گره دوم بدون اختلاف معني دار و در مورد بقيه گياه در سطح ۵% معني دار بود. در شرايط تنش خشكي بر عكس، كارايي حركت مجدد ماده خشك پدانكل و ميان گره دوم در سطح ۵% داراي اختلاف معني دار و در مورد بقيه گياه بدون اختلاف معني دار مي باشد. با توجه به عدم همبستگي صفات وابسته به فرايند حركت مجدد با عملكرد دانه، اگر چه اين فرايند به عنوان يك منبع پشتيباني كننده وزن دانه گندم ارزيابي مي شود، اما با توجه به سهم نسبتا اندك اين فرايند در وزن دانه به نظر نمي رسد كه در ژنوتيپ هاي نيمه پاكوتاه، انتخاب بر اساس صفات وابسته به اين فرايند منجر به دست يابي ژنوتيپ هايي با عملكرد بالا گردد.