مقاله مطالعه تنوع ژنتيکي و روابط بين صفات بذري در ارقام و جوامع طبيعي فسکيوي بلند از طريق روش هاي آماري چندمتغيره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه تنوع ژنتيکي و روابط بين صفات بذري در ارقام و جوامع طبيعي فسکيوي بلند از طريق روش هاي آماري چندمتغيره
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برگ پرچم
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله عملکرد دانه
مقاله فسکيوي بلند
مقاله همبستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تکثير و توليد بذر در کنار ساير ويژگي هاي اقتصادي و اکولوژيکي در گراس ها از اهميت ويژه اي برخوردار است. در زمينه ميزان تنوع ژنتيکي خصوصيات بذري و ارتباط آنها با يکديگر اطلاعات اندکي در گونه فسکيوي بلند به عنوان يک گراس سازگار و پرتوليد کشور، در دسترس است. اين پژوهش با هدف بهره گيري از برخي روش هاي تجزيه و تحليل چندمتغيره به منظور بررسي تنوع ژنتيکي عملکرد و اجزاي عملکرد بذر، تعيين همبستگي صفات، گروه بندي و تشخيص روابط بين صفات و تعيين ويژگي هاي سهيم در توجيه تنوع عملکرد ۴۶ نمونه فسکيوي بلند انجام گرفت. نتايج بيانگر دامنه تغييرات وسيع و ضرايب تنوع ژنتيکي قابل ملاحظه براي اکثر خصوصيات مورد مطالعه بود که کارايي بالاي روش هاي اصلاحي را در بهبود ژنتيکي عملکرد و اجزاي عملکرد بذر نويد مي دهد. نتايج همبستگي صفات نشان داد که عملکرد دانه در بوته با کليه خصوصيات مورد اندازه گيري همبستگي مثبت و معني داري دارد و بالاترين همبستگي آن با تعداد دانه در بوته (۰٫۹۱) حاصل گرديد. در اين پژوهش دو ويژگي از برگ پرچم (طول و عرض) مورد بررسي قرار گرفت که همبستگي هر دو ويژگي با عملکرد دانه و باوري خوشه مثبت و معني دار بود. نتايج تجزيه به عامل ها بيانگر آن بود که براي اصلاح عملکرد بذر در فسکيوي بلند علاوه بر توجه به عوامل اندازه و کارايي سيستم توليد مثلي، بهتر است عامل ويژگي برگ پرچم نيز در نظر گرفته شود. همچنين در يک شاخص رگرسيوني براي بهبود عملکرد دانه علاوه بر تعداد خوشه، تاکيد اصلي بايستي برروي باروري خوشه باشد که به صورت معياري از وزن دانه در خوشه و طول خوشه مي تواند در انتخاب غيرمستقيم مورد استفاده قرار گيرد.