مقاله مطالعه تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي گونه علوفه اي – مرتعي علف گندمي (Agropyron elongatum) از طريق بررسي کلوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۳۵۵ تا ۳۶۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي گونه علوفه اي – مرتعي علف گندمي (Agropyron elongatum) از طريق بررسي کلوني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگروپايرون
مقاله فاصله ژنتيکي،کلون
مقاله انتخاب
مقاله وراثت پذيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خيام نكويي سيدمجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرلوحي آقافخر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايران يکي از منابع سرشار تنوع ژنتيکي گراس هاي علوفه اي و مرتعي ازجمله آگروپايرون پابلند (Agropyron elongatum) مي باشد. اصلاح و توليد ارقام ترکيبي سازگار و پرتوليد، نيازمند بررسي تنوع ژنتيکي، گزينش ژنوتيپ هاي برتر و تعيين والدين مناسب از بين آنها است. اين مطالعه با هدف بررسي توان توليد، برآورد ميزان تنوع ژنتيکي، تخمين پارامترهاي ژنتيکي و تعيين شباهت و تفرق بين ژنوتيپ هاي گزينش شده آگروپايرون پابلند از طريق ارزيابي هاي کلوني، صورت گرفت. بدين منظور تعداد ۲۵ ژنوتيپ به صورت کلون هاي تکرار شده طي دو سال (۸۴ و ۸۵) در قالب طرح آماري بلوک هاي کامل تصادفي بر اساس خصوصيات مورفولوژيک، فنولوژيک و زراعي مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج حاکي از اختلاف زياد و تنوع ژنتيکي وسيع در بين ژنوتيپ هاي مورد مطالعه بود که انتخاب براي اهداف مختلف در اين ژرم پلاسم را سودمند مي سازد. بيشترين ميزان وراثت پذيري مربوط به صفات تعداد روز تا خوشه دهي، گرده افشاني و ارتفاع بوته و کمترين آن، براي قطر يقه بدست آمد. برآورد ضرايب تنوع فنوتيپي و ژنتيکي طي دو سال آزمايش نشان داد که حداقل ميزان تنوع مربوط به روز تا گرده افشاني، روز تا خوشه دهي و قطر يقه مي باشد. عملکرد بذر و پس از آن عملکرد علوفه تر و عملکرد علوفه خشک (چين اول و برداشت مجدد) از حداکثر ميزان تنوع ژنتيکي برخوردار بودند. تجزيه خوشه اي بر اساس خصوصيات فنوتيپي، ژنوتيپ ها را در ۳ گروه مجزا طبقه بندي کرد که بر مبناي آن ژنوتيپ هاي داراي فواصل ژنتيکي بيشتر به منظور استفاده در مطالعات بعدي شناسايي شدند. در مجموع نتايج اين پژوهش حاکي از سودمندي ارزيابي هاي کلوني در برآورد تنوع ژنتيکي، وراثت پذيري و گزينش والدين مناسب به منظور تدوين پروژه هاي تکميلي مي باشد.