سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
سلطنت نجارلشگری – مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، تنکابن، مازندران، ایران.
سهراب رضوانی گیل کلائی – مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران.
ارغوان میار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
عمار صالحی فارسانی – شرکت آبزی اکسیر کوثر، تهران، ایران.

چکیده:
ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius از نظر کیفیت گوشت، ارزش اقتصادی و حفظ ذخیره ژنتیکی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهی آزاد دریای خزر مهاجر به رودخانه کرگانرود با استفاده از روش ریز ماهواره مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور در پاییز و زمستان سال ۱۳٩۲ تعداد ۴٧ عدد مولد ماهی آزاد با استفاده از تور سالیک و دام از رودخانه کرگانرود در استان گیلان صید و حدود ۳ ۵ گرم از بافت نرم و تازه انتهای باله ماهی – جدا و در الکل اتانول ° ٩۶ تثبیت و به آزمایشگاه ژنتیک پژوهشکده اکولوژی دریای خزر )ساری( منتقل گردید. DNA ژنومی % به روش استات آمونیوم استخراج و کمیت و کیفیت آن با استفاده از روشهای اسپکتروفتومتری و الکتروفورز افقی ژل آگارز ۱ تعیین شد. واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از ۱۶ جفت آغازگر ریز ماهواره انجام و محصولات آن روی ژل پلی اکریل آمید ۶% الکتروفورز و با استفاده از روش نیترات نقره رنگ آمیزی شدند. باندهای حاصل با استفاده از نرم افزار Photo- Capt امتیازدهی شدند و تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزارهای Gene Alex و Pop Gene انجام پذیرفت.