سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عاطفه رمضانیان – دانشجوی فوق لیسانس
حسینعلی علیخانی – عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
ناهید صالح راستین – عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

باکتریهای ریزوبیومی بعنوان ریزوباکتریهای محرک رشد گیاه (PGPR)دارای مکانیزم های متعددی هستند که به طریقمستقیم و یا غیر مستقیم در حفظ سلامت و افزایش رشد گیاه نقش دارند. اخیرًا گزارش شده است که این باکتریها علاوه بر توان تولید مولفه های محرک رشد گیاه همچون تولید سیدروفور ، هیدروژن سیانید ، انحلال فسفاتهای نامحلول و… می توانند بطور غیر مستقیم رشد گیاه را از طریق تولید آنزیمACC – د آمیناز و کاهش اثرات سوء اتیلن تنشی افزایش دهند. باکتریهای مولد این آنزیم میتوانند از ماده ACCبعنوان یک منبع نیتروژنی استفاده نمایند. از آنجا کهACCپیش ماده تولید اتیلن در گیاهان عالی است ، بنابر این باکتریهای ریزوبیومی با هیدرولیز کردن مادهACC و تبدیل آن به آمونیم و ماده α – کتوبوتیرات می توانند سطح اتیلن تنشی در گیاهان را تعدیل نمایند( ۲ و ۳و ۴).