سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی کیالاشکی – عضو هیات علمی گروه جنگلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس
جبار انبالو – دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری واحد نوشهر و چالوس

چکیده:

جنگلها که به عنوان سرمایه ملی هر کشور محسوب می شوند دارای ارزشهای تولیدی و خدماتی زیادی می باشند. لذا مدیریت و دخالت در این اکوسیستم باید با مطالعه دقیق و متناسب با شرایط رویشگاه، وضعیت کمی و کیفی آن انجام گیرد. این تحقیق با هدف بررسی مشخصات کمی وکیفی و نقاط ضعف و قوت دخالت و تعیین بهترین و مناسبترین روش علمی، در سری ۳ طرح جنگلداری لساکوتی حوزه ۳۶ کاظم رود تنکابن انجام شد. به همین منظور دو قطعه (قطعه شاهد و قطعه (درخالت شده) در منطقه انتخاب و مطالعه در آن صورت گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از روش نمونه برداری سیستماتیک تصادفی با شبکه آماربرداری۲۰۰×۱۵۰ متر استفاده شد. بررسی مشخصه های کمی و کیفی درختان، در قطعات نمونه ۱۰ آری دایره ای شکل و بررسی کمی زادآوری در زیر قطعات نمونه ۱ آری دایره ای شکل هم مرکز با قطعه نمونه اصلی صورت پذیرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که اختلاف معنی داری بین میانگین مشخصه های کمی (قطر برابر سینه، رویه زمینی در هکتار، ارتفاع توده، تعداد در هکتار و سطح مقطع درخت) قطعه دخالت شده و شاهد وجود ندارد. ضمناً تعداد درختان خیلی مسن (قطر بیشتر از ۷۰ سانتیمتر) قطعه شاهد بیشتر از قطعه دخالت شده می باشد. از طرفی دیگر تعداد تجدید حیات موجود در مراحل مختلف رویشی در قطعه دخالت شده بیشتر از قطعه شاهد است. بررسی کیفیت درختان نشان داد که به طور کلی تعداد پایه های برخوردار از کیفیت بالا در قطعه دخالت شده کمتر از قطعه شاهد است.