سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل پورسعیدی – دکترای مهندسیی مکانیک بخش مهندسی مکانیک – دانشگاه تربیت مدرس – تهران
علی احمدی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک بخش تحقیقات و آزمایشگاهها – شرکت تعمیرات ن

چکیده:

در این مقاله توزیع تنش – کرنش دراطراف گشودگی مدور پوسته استوانه ای تحت ممان خمشی به روشهای تجربی و عددی مورد بررسی قرار می گیرد . در روش عددی از روش اجزاء محدود (FEM) با بکارگیری نرم افزارهایABAQUS و PATRAN جهت تجزیه و تحلیل تنش استفاده شده است . در روش تجربی با اعمال خمش خالصروی نمونه با استفاده از دستگاه خمش خالص ، سیستم اندازگیری کرنش ( کرنش سنجها ) و سیستم جمع آوری داده(DAQ) ، کرنشها و سپس تنشهای طولی و پیرامونی در اطراف گشودگی اندازگیری شده است . نتایج حاصل ازروشهای عددی و تجربی نشان می دهند که مقدار کرنش طولی در پیرامون استوانه از لبه گشودگی تا محور خنثی با افزایش بار تا نزدیکیهای بار گسیختگی مطابق پیش بینی کاهش یافته ولی در ادامه بارگذاری تحت تنشهای فشاری شدیدی قرار می گیرند . همچنین مقدار کرنش پیرامونی از لبه گشودگی به سمت محور خنثی در جهت پیرامونی با دور شدن از لبه گشودگی کاهش و به سمت صفر میل می کنند . ضریب تمرکز تنش در لبه گشودگی پوسته های استوانه ای با افزایش شعاع گشودگی شدیدا افزایش یافته و باعث ایجاد کرنشهای الاستو پلاستیک موضعی می گردد .