سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد فرزدی – استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک
رضا جهرمیان – کارشناس ارشد تبدیل انرژی دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک

چکیده:

در این پژوهش م یدان دما در یک کوره الکتریکی مورد بررسی قرار می گیرد . انتقال حرارت در محفظه از طریق تابش با دیـ واره هـا صورت گرفته، سپس بصورت هدا یت بوس یله د یواره ها و در نها یت از طر یق همرفت به محـ یط اطـراف پراکنـده مـ ی شـود . بنـابراین هدایت حرارتی پایدار دوبعدی با شرایط مرزی که بدانها اشاره شد، با استفاده از روش عناصر مرزی مورد بررسی قرار مـی گیـرد و برنامه کامپیوتری جهت تحلیل مساله نوشته می شود . با استفاده از جوابهای حاصـل از اجـرای برنامـه، منحنـی هـای توزیـع دمـا و شار حرارتی رسم می گردد . برای بررسی سه بعدی مساله، ابتدا مدل هندسی کوره در نرم افزار Gambit مـدل مـی شـود و پـس از ایجاد شبکه بندی مناسب، به حل مساله در نرم افزار Fluent می پردازیم . در نهایت شکل محفظه کوره مورد بررسی قرار می گیرد .