سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه دشتدار – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
محمدتقی توسلی – گروه فیزیک دانشگاه تهران
فائقه حاجی زاده – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

چکیده:

هنگامی که یک سطح ناصاف با نور بسفام موازی در زاویه های فرود خراشان روشن می شود طیف نورهای پراکنده در زاویه بازتاب آینه ای با طیف نور بازتابیده از سطح صاف تفاوت دارد . این تفاوت به ناصافی سطح و زاویه فرود بستگی دارد . نشان داده شده که این پدیده به تداخل نورهای پراشیده از صفحکهایی مربوط می شود که موازییک صفحه میانگین در ارتفاعات متفاوت از آن توزیع شده اند . با مطالعه طیف نور پراکنده و مقایسه آن با طیف بازتابیده از سطح صاف، توزیع صفحکهای موازی با صفحه میانگین در ارتفاعات مختلف بدست می آید . این نوع مطالعه در تعیین پارامترهای سطوح ناصاف، مقایسه سطوح ناصاف، تعدیل طیف نوری و ساخت پالایه نوری کاربرد دارد .