سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صالح اکبری – دانشگاه علم و صنعت ایران، موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران
مجید نجفی زرمهری – دانشگاه علم و صنعت ایران، موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران
احمد میرآبادی – دانشگاه علم و صنعت ایران، موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران

چکیده:

سیستم کشش و تجهیزات جانبی آن در راه‌آهن برقی بمیزان قابل توجهی دارای منابع تداخل الکترومغناطیسی و قربانیان آن می باشد. وجود شبکه های انتقال توان الکتریکی و شبکه‌های ارتباطی در مجاورت یکدیگر در داخل قطار و محیطراه آهن می تواند موجبعملکرد اشتباه سیستم های حساس که به نوعی از شبکه های ارتباطی بهره مند می باشند، گردد.
به منظور تعیین شدت اثرات ناشی از تداخلات الکترومغناطیسی، ضروری است میزان تداخلات الکترومغناطیسی ناشی از شبکه های انتقال توان، از جمله خطوط بالاسری تعیین گردد. در این مقاله با استفاده از روش المان محدود به شبیه سازی محیط الکترومغناطیسی پیرامون خطوط تغذیه تراکشن پرداخته شده است. بر مبنای نتایج حاصل از این شبیه سازیها، شدت میدانهای مغناطیسی در فواصل اساسی که تجهیزات حساس راه آهن در آن قرار دارند و آرایش بهینه ی جایگذاری شبکه بالاسری خطوط راه آهن برقی برای کاهش اثرات مضر این میدانها، ارایه گردیده است.