سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمد مجلج – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات.

چکیده:

در این مقاله نتایج مطالعات تکتونیکی و ژئومکانیکی سه معدن از معادن سنگ های ساختمانی ناحیه کلاردشت واقع در شهرستان چالوس، استان مازندران ارائه گردید است.
در ابتدا با استفاده از نتایج برداشت گسل ها و چین ها از روی نقشه های زمین شناسی مربوطه، مدل تکتونیکی ساده ای برای منطقه ارائه شده است. این مدل جهت اعمال تنش اصلی حداکثر (σ۱) و تنش اصلی متوسط (σ۲) در منطقه را به ترتیب حدودN 30 E و N 60 W پیش بینی می نماید.
به منظور مطالعات ژئومکانیکی معادن، برداشت صحرایی ناپیوستگی ها از طریق خط برداشت صورت گرفته است. پس از برداشت صحرایی، ویژگیهای ناپیوستگی ها تجزیه و تحلیل و مدل های توزیع آماری آنها با استفاده از نرم افزارهای DIPS و STATGRAPHICS مشخص شد. با استفاده از داده های ژئومکانیکی، طبقه بندی مهندسی سنگ بر اساس طبقه بندی های RMR و Q برای هر یک از معادن انجام شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، کیفیت سنگ هر سه معدن از نظر مهندسی در هر دو کلاس طبقه بندی معادل خوب ارزیابی می شود. در نهایت با کسب کلیه نتایج ژئومکانیکی، جهات مناسب ایجاد سینه کار برای هر معدن ارائه شده است.