سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید محمد حسینی – گروه فیزیک، (آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک)، دانشگاه فردوسی مشهد
طیبه مولاروی – گروه فیزیک، (آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک)، دانشگاه فردوسی مشهد
احمد کمپانی – گروه فیزیک، (آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک)، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

خواص اپتیکی کادمیم تلورید نظیر تابع دی الکتریک اپتیکی خطی، ضریب شکست، ضریب خاموشی و بازتاب با استفاده از اصول اولیه محاسبه شده است. نتایج نشان میدهند که ضریب شکست و ثابت دی الکتریک استاتیک در جهت محورهای x وz متفاوت است و این ماده ناهمسانگرد میباشد. با توجه به منحنی بازتاب مشاهده میشود که بیشترین جذب اپتیکی در انرژی حدود ۵ eV اتفاق میافتد که مربوط به انتقال بین نواری حالتهای Cd-4d است. نتایج بدست آمده توافق خوبی با گزارش تجربی و نظری دیگران دارد.