مقاله مطالعه جامعه شناختي تاثير پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي بر خشونت ديدگي زنان در جريان زندگي زناشويي (مطالعه موردي کارمندان و کارکنان دانشگاه آزاد شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۴۴۱ تا ۴۵۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه جامعه شناختي تاثير پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي بر خشونت ديدگي زنان در جريان زندگي زناشويي (مطالعه موردي کارمندان و کارکنان دانشگاه آزاد شهر تهران)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت ديدگي
مقاله خشونت عليه زنان
مقاله تصميم گيري در امور مهم
مقاله مشاهده و تجربه خشونت
مقاله فراگيري خشونت
مقاله حمايت خانوادگي
مقاله پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: منيري فر سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به بررسي جامعه شناختي خشونت عليه زنان در جريان زندگي زناشويي مي پردازد. بر همين اساس فرضياتي از سه ديدگاه منابع، نظريه يادگيري و نظريه تضاد استنتاج شده است. روش تحقيق به صورت پيمايشي بوده و واحد تحليل آن فرد مي باشد. جامعه آماري شامل کارگران، کارمندان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد شهر تهران در سال ۱۳۸۸-۱۳۸۷ است. در اين تحقيق انتخاب نمونه ها از طريق نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي صورت گرفته است. حجم نمونه برابر ۵۳۳ نفر از زنان متاهل مي باشد. تجزيه و تحليل داده ها، در دو سطح (آمار توصيفي و آمار استنباطي) انجام گرفته است. نتايج حاصله نشان داد که متغيرهاي تصميم گيري زن در امور مهم زندگي، تجربه و مشاهده خشونت زن در خانواده پدري، تجربه و مشاهده خشونت مرد در خانواده پدري، حمايت خانوادگي زن، پايگاه اقتصادي اجتماعي زن و تفاوت پايگاهي بين زن و مرد رابطه معناداري با خشونت دارند و بين حمايت خانوادگي مرد و پايگاه اقتصادي اجتماعي مرد و خشونت رابطه معناداري وجود ندارد. نتيجه کلي اين است که بيشترين خشونت از سوي همسر در ميان کارگران و کمترين ميزان آن در ميان کارمندان برآورد شده است.