سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
سمیه نیکخواه بروجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اراک
معصومه مطلق – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده:
از آنجایی که جوامع بشری در حال رشد و دگرگونی است و در این گزار از اجتماعات انسانی زنان نقش مهمی به عنوان قشر آسیب پذیر و تأثیر گذار را در جامعه دارند. با توجه نمودن به فضای شهری به عنوان یکی از عوامل اساسی در بالا بردن سطح کیفی زندگی و امنیت اجتماعی در میان زنان این بحث مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد و با مطالعه در این زمینه با توجه به اینکه فضای شهری چه از بعد فیزیکی و چه از بعد اجتماعی قابل بررسی می باشد از دید اجتماعی فعالیت های غیرمجاز و متعارض فرد با هنجاری های اجتماعی موجود در جامعه باعث آسیب پذیری در زنان می شود. از آنجایی که زنان قربانی فضای بی دفاع شهری اند. در این مقاله سعی بر آن شده است عواملی که در مستعد کردن این فضا نقش به سزایی دراند نظیر نداشتن مرز محدود و مشخص، مجاورت با فضاهای نمایان، فقدان نور و روشنایی و تجاوز به عنف به عنوان عوامل جرم مورد توجه قرار گیرند.