سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اشرف شفائی – تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی
فرزین ذکائی – تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی
طاهره کاغذچی – تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

کیتوسان یک بیوپلیمر است که از پوست سخت پوستان، ماهیها وبرخی از قارچها بدست می آید. این پلیمر دارای گروه آمین آزاد است که به آن خواص مختلفی از جمله خواص ضد میکروبی، ضداسیدی، انعقاد سازی و.. می دهد. در صنایع از خاصیت انعقادسازی آن به عنوان جاذب استفاده می کنند. در این تحقیق به جذب تعادلی یون جیوه از محلولهای آبی برروی کیتوسان در سه اندازه ذرات، با قطر متوسط۰/۱۷۷ , ۰/۵ , ۱/۱۹ میلیمتر و نیز در سه PH اولیه ۶/۰ , ۴/۵ , ۳/۰پرداخته شده است. نتایج حاصل از آزمایشات با ایزوترمهای تعادلی جذب لانگمیر،فرندلیچ و ردلیش پترسون آنالیز شده اند. برای تمام مدلها تابع خطا (مجموع مربعات خطا) وضریب رگراسیون محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایشpHو کاهش اندازه ذرات میزان جذب جیوه افزایش مییابد، همچنین بهترین ایزوترم برای توصیف داده های تعادلی، مدل لانگمیرمی باشد.