سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عاطفه کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرهاد خرمالی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شمس ا… ایوبی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
امیر فتوت – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

خاک ها از دو منطقه شور و غیر شور در غرب استان گلستان انتخاب شـد . پـس از انجـام مطالعـات فیزیکوشـیمیایی، مطالعـه کانی شناسی روی خاک ها صورت گرفت . خاک شور دارای تکامل کم تر و دارای کانی غالـب ایلایـت و خـاک غیر شـور تکامل بیش تر و دارای کانی غالب اسمکتایت بود . در مرحله بعد جذب سطحی سه عنصر سرب، کـادمیم و مـس روی ایـن خاک ها بررسی شد . نتایج نشان داد که در هر دو خاک جذب سطحی سرب بیش تر از دو عنصر مس و کادمیم بود . جـذب سطحی کادمیم در هر دو خاک از میزان ماده آلی تبعیت کرد . خاک ۱ به دلیل حضور کاتیون سدیم زیاد، جـذب سـطحی مس بیش تری نسبت به خاک ۲ داشت .