سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عاطفه کشاورزی – گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیر فتوت – گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
فرهاد خرمالی – گروه خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
شمس الله ایوبی – گروه خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بسیاری از خاکها حاوی گستره وسیعی از فلزات سنگین با غلظت های متفاوت هستند که مقادیر این عناصر به خصوصیات زمین شناسی یا فعالیت های بشری بستگی دارد ( ٣).. مطالعات نشان می دهد که عوامل متفاوتی از جمله ،pH CEC مواد آلی، نوع کانی رسی و غیره در جذب سطحی این دو عنصر آلاینده تأثیر دارد. باربیر و همکاران ( ١) در مطالعه ای ، جذب سطحی کم Cd و Pb را در شرایط کاملا اسیدی در نتیجه رقابت پروتون (H+) با این کاتیون های فلزی گزارش کردند . آزمایشی دیگر روی عناصر سنگین نشان داد که سرب و کادمیم در خا کهایی با مقادیر زیاد اسید هومیک حذب زیادی دارند که در این رقابت کادمیم از موفقیت بیشتری برخوردار بود ( ٤). یکی دیگر از عواملی که روی جذب سطحی عناصر سنگین تأثیر گذار است، نوع کانی رسی خاک است . سراج و همکاران ( ٦) در آزمایشی دریافتند که جذب سطحی کادمیم روی رس هایی باCEC متفاوت، اختلاف مع نی داری دارند. پیش بینی سرنوشت این دو آلاینده در خاک ایحاب می کند تا رفتار این دو عنصر در خاک های مختلف بررسی شود ( ٦). لذا مطالعه ای حاضر به منظور مقایسه جذب سطحی سرب و کادمیم در دو خاک با خصوصیات فیزیکوشیمیایی متفاوت در استان گلستان انجام شد.