سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عاطفه کشاورزی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیر فتوت – دانشگاه فردوسی مشهد
فرهاد خرمالی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شمس الله ایوبی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

محتوای عناصر سنگین و توزیع در خاکها توسط فاکتورهای مختلفی تحت تاثیر قرار می گیرد، از جمله این عوامل می توان به مواد مادری، محتوای ماده آلی، کانی شناسی، توزیع اندازه ذرات، وضعیت زهکشی، حضور گیاه و تهویه خاک اشاره کرد ( اسر و همکاران، ۱۹۹۱ و لی و همکاران، ).۱۹۹۷ تیلر (۱۹۵۸) اظهار داشت که فلدسپارها، میکاها، اکسیدهای آهن و هیدروکسیدها، کانیهای رسی و هوموس اجزاء حامل فلزات سنگین هستند و هر یک از این گروهها یک سری از فلزات سنگین را به طور انتخابی جذب بیشتر جذب می کنند . کانیهای رسی درجه آلودگیها ( عناصر
سنگین و مولکولهای آلی ) را کنترل می کنند که این امر از طریق دو پروسه جذبو جذب سطحی صورت می گیرد ) هین و همکاران، ).۲۰۰۳ آلودگی صنعتی و کشاورزی مقادیر زیادی فلزات سنگین به اتمسفر، آبهای سطحی، خاک و گیاهان آزاد می کنند ( لی، ).۲۰۰۵ مطالعات روی پدیده جذب سطحی نشان داده است که خاکهایی با خصوصیات فیزیکوشیمیایی مختلف رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند . به این ترتیب خاکهایی با کاربری و رژیم رطوبتی مختلف در استان گلستان انتخاب و جذب سطحی سه عنصر سنگین سرب، کادمیم و مس روی آنها بررسی شد .