سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا غیاثی – گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

جریان جزر و مد در آبهای خلیج فارس در محدوده بین جزیره قشم و ساحل جنوبی ایران بصورت عددی مشابه سازی شده است. پیش بینی پارامترهای جریان در محدوده فوق الذکر با استفاده از مدل ریاضی، اطلاعات مفیدی جهت تحقیقات بعدی در زمینه مطالعات محیط زیست، رسوب، و ناوبری در اختیار می گذارد.
میدان محاسباتی مورد نظر دارای دو مرز باز در طرفین شرقی غربی می باشد که شرایط مرزی ارتفاع جزر و مد آب در این محدوده ها اعمال می شود.پروفیل سرعتهای ناشی از جزر و مد نشان دهنده رفتار خاص جریان در اثر توپوگرافی موجود منطقهاست. معادلات دیفرانسیل جزئیحاکم بر پدیده انتقال امواج با استفاده از روش احجام محدود بازنویسی و بصورت ضمنی حل شده اند. این معادلات عبارتند از معادله پیوستگی و معادلات ممنتم که برای جریان با سطح آزاد به صورت اصلاح شده نوشته می شوند.
مقاله حاضر در برگیرنده پروفیل سرعتها برای ترازهای مختلف جزر و مد می باشد. نتایج حاصلهناشی از در نظر گرفتن یک شرط مرزی در شرق و دو شرط مرزی مختلف در غرب میدان محاسباتی ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته اند.