سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رامین زادغفاری – دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی
جعفر صادق مقدس – دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

تکنیک Particle Image Velocimetry جهت بررسی کیفی و کمی سیال تکفازی مورد بررسی قرار گرفته و سپس روش نوینPIV/Shadowgraphy معرفی گردیده است. این روش معایب رو شهایDigital Masking , Slip Velocity, ،PIV/LIFShadowgraphy را که جهت بررسی سیست مهای دو فازی و جداسازی سیگنالهای حاصل از فازها به منظور بدست آوردن سرع تهایفازهای جداگانه ارائه شد هاند، پوشش م یدهد. این روش نه تنها عمدتا" مزایای رو شهای مذکور را شامل میباشد بلکه تنها از یک دوربین جهت انداز هگیری توزیع سرعت فازها به طور همزمان استفاده م یشود و همچنین این روش م یتواند در بررسی آشفتگی سیال ناشی از حرکت حبا بها مورد استفاده قرار گیرد.