سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فریدون سحابی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران
امیرعباس میرشکرائی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه درغرب استان کرمانشاه بین طولهای َ۳۰ ۴۵ درجه سانتی گراد تا َ۱۵ تا ۴۶ درجه سانتی گراد و عرضهای َ۰۰ ۳۴ درجه سانتی گراد تا َ۴۵ تا ۳۴ درجه سانتی گراد شمالی قرار گرفته است.
از لحاظ موقعیت ساختاری این ناحیه عمدتا در منطقه چینهای برگشته (Imbricated belt) زاگرس قرار داشته و طاقدیس های ویژنان، امام حسن، دانه خشک، پاطاقو ریجاب را در بر می گیرد.
گسلهای اصلی منطقه از دو گروه امتداد لغز و رورانده بوده که در شکل گیری ساختاری منطقه و تغییرات رخساره ای نقش اساسی ایفا نموده اند.
بررسیهای چینه شناسی تغییرات رخساره ای مهمی ار در جهات جانبی و قائن در منطقه مشخص می سازدبه طوری که درجنوب غربی توالی رسوبی پالئوژن شامل بخشی از سازند گورپی، سازندهای پابده، شهبازان و آسماری بوده و در شمال شرقی (شمال شرقی تاقدیس پاطاق) به بخشی از سازند امیران، و سازندهای تله زنگ، کشکان شهبازان و آسماری تبدیل می گردد.