سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عظیم ملک زاده – دانشکدة شیمی ، دانشگاه علوم پایة دامغان ، دامغان ، ایران
عباسعلی خدادادی – دانشکدة مهندسی شیمی , دانشکدة فنی , دانشگاه تهران , تهران , ایران

چکیده:

جفت شدن اکسایشی متان (OCM) رویکاتالیست (Mn+W)/SiO2 مطالعه شد . یون قلیایی Li به عنوان عامل انتقال فاز کاتالیست از حالت بی شکل به فرم بلوری استفاده شده است. اصلاح ساختار کاتالیست تاثیر بسزایی ر وی عملکرد کاتالیست دارد. پایداری و فرم بلوری کاتالیست کلسینه شده به میزان لیتیم اضافه شده بستگی دارد . کاتالیستی با میزان لیتیم زیاد روی جو واکنشOCMغیر فعال می گردد . این غیر فعال شدن به دلیل تبخیر لیتیم در دمای واکنشOCMنیست . فرم بلوری α-crystobalite حد واسط تبدیل کاتالیست بی شکل به فرم بلوری کوارتز است . گزینش پذیری کاتالیست به نوع ساختار بلوری بستگی ندارد . بر هم کنش های فلز- فلز بینLi-W , Li-Mn وMn-W، که در طی بلوری شدن کاتالیست صورت می گیرند ، پارامترهای مهم سیستم سه فلزی می باشند . یون قلیایی لیتیم تعدیل کنندة بر همکنشMn-W و تشکیل کاتالیست گزینش پذیر با دخیل کردن Wدر انتقال فاز پایة سیلیس می باشد. این برهم کنش ها خاصیت اکسایشی – کاهشی فلزات واسطه و به خصوص منگنز را به نفع واکنشOCMتغییر می دهد.