مقاله مطالعه جمعيت دوکفه اي هاي غالب سواحل هنديجان (خليج فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه جمعيت دوکفه اي هاي غالب سواحل هنديجان (خليج فارس)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هنديجان
مقاله Veneridae
مقاله فراواني
مقاله پراکنش
مقاله خليج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبوي سيدمحمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: قطب الدين نگار
جناب آقای / سرکار خانم: كوچنين پريتا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان مديسه سيمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، فراواني و پراکنش دوکفه اي هاي خانواده Veneridae در سواحل استان خوزستان در منطقه هنديجان، از تير ماه ۱۳۸۴ تا خرداد ماه ۱۳۸۵ انجام شد. نمونه برداري بصورت فصلي و با استفاده از نمونه بردارVanveen Grab  از ۵ ايستگاه به فاصله ۰٫۵ مايل از هم و در محدوده عمق ۸ متري انجام شد. طبق اين بررسي ۵ گونه متعلق به اين خانواده شناسايي گرديد که عبارتند از: Circenita callipyga, Gafrarium pectinatum, Bassina calophylla, Paphia gallus, Paphia textile بيشترين فراواني متعلق به گونه C.callipyga با فراواني %۸۸٫۶۹ و تراکم ۸۶۶۸ عدد در متر مربع بوده، و ساير گونه ها درصد کمي را به خود اختصاص دادند. افراد جوان %۹٫۳ از جمعيت و تراکم ۹۷۱ عدد در متر مربع را به خود اختصاص داده اند. همچنين در مقايسه همبستگي تراکم گونه ها با عوامل محيطي مانند دما و شوري تفاوت معني دار آماري مشاهده نگرديد (P>0.05) ولي همچون بسياري از ماكروبنتوزهاي ديگر فراواني دوكفه ايهاي اين خانواده با دانه بندي رسوبات از نوع سيلت- ماسه اي (با سايز ۶۳ تا ۱۲۵ ميکرومتر) همبستگي نشان مي دهد. بررسي شاخصهاي پراکنش در مورد اين خانواده نشان دهنده پراکنش ضعيف آن در اين ناحيه است.