سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصور خلفه نیل ساز – کارشناس ارشد مرآز تحقیقات آبزی پروری جنوب – اهواز
فرشته سراجی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان – بندر عباس

چکیده:

در ا یــن بررســی بــه ترتیــب در فصــل بهار،تابســتان و زمســتان جــنسPlurosigma ، Nitzs chia ،R hizosoleniaبیشترین درصد فراوانی را داشته اند . هر چه ازبخش سـطحی آب بـه اعمـاق پـائین تـر میـرویم ،میـزان فیتوپلانکتونهـاکم میشود . ولی در لایه های نزدیک به کف درصد فراوانی آنها افزایش می یابـد . در نزدیـک تـرین خـط بـه مـوازات سـاحل، جنس های فیتوپلانکتونی درصد فراوانی مشابهی دارند ولی در خطوط میانی و دور از ساحل ایـ ن فراوانـی در کـف بیشـتر می گردد . در طول سه فصل نسبت فراوانی گروههای فیتوپلانکتونی از رابطـه (%۱۶) دینوفیسـه < (%22) سیانوفیسـه < %(62) باسیلاریوفیسه تبعیت می کند . بیشترین تنوع به ترتیب در بهار ، زمستان و بعددر تابستان اسـت . همچنـین افـزایش میزان فیتوپلانکتونها به دلیل ورود نفت در سـال ۱۹۹۱ نسـبت بـه سـال ۱۹۸۶ ، و رونـد کـاهش میـزان نفـت در طـول سالهای ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ سبب گردیده نسبت Mean frequency / species افزایش جزئی را نشان دهد .