مقاله مطالعه جهت گيري کنترل شاگرد در ميان مديران و معلمان و رابطه آن با رفتار انضباطي دانش آموزان در مدارس راهنمايي استان سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۵۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه جهت گيري کنترل شاگرد در ميان مديران و معلمان و رابطه آن با رفتار انضباطي دانش آموزان در مدارس راهنمايي استان سمنان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهت گيري کنترل شاگرد
مقاله رفتار انضباطي
مقاله مدرسه راهنمايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني نادر
جناب آقای / سرکار خانم: خاکساري ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش مطالعه جهت گيري کنترل دانش آموزان با رفتار انضباطي آنها در مدارس راهنمايي استان سمنان است. روش انجام تحقيق توصيفي مي باشد. جامعه آماري تحقيق مديران، معاونان و معلمان مدارس راهنمايي استان سمنان در سال تحصيلي ۸۷-۸۶ مشتمل بر ۱۴۳۲ نفر هستند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان ۳۴۰ نفر برآورد گرديد. نمونه تحقيق با استفاده از روش هاي نمونه گيري خوشه اي تصادفي و طبقه اي انتخاب گرديد. براي تعيين جهت گيري کنترل دانش آموزان در مدارس از پرسش نامه PCI و براي سنجش رفتار انضباطي از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گرديد. داده هاي گردآوري شده به کمک آزمون T، تحليل واريانس يک طرفه، تحليل رگرسيون و ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شدند. نتايج پژوهش نشان داد که در مدارس راهنمايي استان سمنان در امر کنترل دانش آموزان جهت گيري قيمي بيشتر از جهت گيري انساني حاکم است (p<0.05). نتيجه ديگر آنکه در اين پژوهش بين جهت گيري کنترل و رفتار انضباطي دانش آموزان رابطه معناداري مشاهده نشد (p>0.05).