مقاله مطالعه خشکسالي هاي کوتاه مدت شهرستان زاهدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه خشکسالي هاي کوتاه مدت شهرستان زاهدان
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکسالي
مقاله شاخص SPI اگ نيو
مقاله توزيع گاما
مقاله شهرستان زاهدان
مقاله فصل رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نگارش حسين
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسيني منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرستان زاهدان با توجه به موقعيت جغرافيايي و قرارگيري در عرض هاي پايين و دور بودن از محدوده اثر سامانه هاي مديترانه اي نسبت به ساير نقاط كشور از رطوبت كمتري برخوردار است و در نتيجه همواره با خطرات و عوارض ناشي از خشكسالي مواجه مي باشد؛ به خصوص خشكسالي پي در پي چند سال اخير خسارات فراواني را به محصولات زراعي و باغي منطقه وارد ساخته است. بر اساس شاخص SPI معرفي شده توسط مك كي، منطقه در ۵۰ درصد موارد باخشكسالي مواجه است. اين تعريف استثنايي و نادربودن رخداد خشكسالي را زير سوال مي برد، بنابراين براي سازگاري بيشتر اين شاخص با واقعيت هاي موجود، اگ نيو شاخصSPI  مك كي را اصلاح نمود.
لذا به منظور بررسي خشکسالي هاي شهرستان زاهدان از شاخص SPI سه ماهه اصلاح شده توسط اگ نيو براي يک دوره شانزده ساله در طي سال زراعي ۷۰-۱۳۶۹تا ۸۵-۱۳۸۴ به صورت ماهيانه براي پنج ايستگاه هواشناسي شامل ايستگاه هاي زاهدان، نصرت آباد، قطار خنجک، نيک محمدآباد و لاديز استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که SPI کوتاه مدت (سه ماهه) به تغييرات بارندگي ماهانه سريعا پاسخ مي دهند. بنابراين مي توانند کاهش بارندگي ماهانه را به خوبي نمايش دهند. بنابراين در کشاورزي و زراعت هاي مختلف يکساله مي توان از نتايج آن استفاده نمود. با توجه به طبقه بندي اگ نيو، مي توان به يکسان نبودن رخ داد شدت هاي خشکسالي در ايستگاههاي مختلف درشهرستان زاهدان پي برد. به طوريکه بيشترين فراواني شدت خشکسالي ها مربوط به خشکسالي هاي متوسط بوده است. نقشه هاي پهنه بندي شدت هاي خشکسالي نشان مي دهد که قسمت هاي شرقي و مرکزي شهرستان بيشتر از قسمت هاي غربي از خشکسالي متاثر مي شوند.