مقاله مطالعه خصوصيات زراعي توده هاي محلي زيره سبز در شرايط کاربرد مقادير مختلف نيتروژن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۲۱۳ تا ۲۲۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه خصوصيات زراعي توده هاي محلي زيره سبز در شرايط کاربرد مقادير مختلف نيتروژن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيره سبز
مقاله نيتروژن
مقاله شاخص برداشت
مقاله عملکرد دانه
مقاله اسانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ولدآبادي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان جهانفر
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نيا احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر مقادير مختلف نيتروژن بر عملکرد بذر، اجزاي عملکرد و اسانس بذور محلي زيره سبز ايراني، آزمايشي در سال زراعي۸۴ – ۸۵ در مزرعه تحقيقاتي مرکز آموزش کشاورزي قزوين اجرا گرديد. طرح آزمايشي مورد استفاده، کرت هاي خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار بود. تيمارهاي مقادير نيتروژن ۳۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ کيلوگرم در هکتار معادل ۶۵، ۱۳۰، ۱۹۵ و ۲۶۰ کيلوگرم اوره در هکتار در کرت هاي اصلي و بذر توده اي محلي زيره سبز تهيه شده از اسفراين، بجنورد و سبزوار درکرت هاي فرعي قرار داده شدند. نتايج نشان داد که با کاربرد ۱۲۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار بالاترين عملکرد دانه به ميزان ۸۰۱ کيلوگرم در هکتار، عملکرد اسانس به ميزان ۱۶٫۹۹ کيلوگرم در هکتار، ارتفاع بوته ۱۹٫۵۹ سانتي متر و تعداد دانه در متر مربع ۱۹۴۰۰ عدد به دست آمد. بيشترين تعداد شاخه فرعي در بوته با متوسط ۲٫۷۹ شاخه مربوط به تيمار ۹۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار بود. در حالي که بالاترين شاخص برداشت به ميزان ۴۵٫۰۸ درصد به تيمار مصرف ۳۰ کيلوگرم نيتروژن درهکتار تعلق داشت. بذر محلي اسفراين با عملکرد دانه ۷۶۵٫۶ کيلوگرم در هکتار، شاخص برداشت ۴۵٫۲۵ درصد و ۲٫۵۲ درصد اسانس بيشترين شاخص ها را در بين ساير بذور محلي دارا بود. بالاترين ارتفاع بوته ۱۹٫۳۶ سانتي متر مربوط به بذر محلي سبزوار و بيشترين عملکرد بيولوژيک مربوط به بذر محلي بجنورد بود. بذر محلي اسفراين با کاربرد ۹۰ کيلوگرم در هکتار نيتروژن با توليد ۸۲۸ و ۲۰٫۳ کيلوگرم در هکتار به ترتيب عملکرد ميوه و اسانس مناسب ترين تيمار آزمايشي بود.