سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهین نوربخش – عضو هیئت علمی پژوهشکده باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کر

چکیده:

شهداد یکی از مناطق کشت مرکبات در استان کرمان می باشد. در سه دهه گذشته باغات مرکبات این منطقه به تدریج شروع به خشک شدن نموده اند و باعث کاهش حدود ۸۰ درصد تولید پرتقال در شهر شهداد و حدود ۴۰ درصد کاهش در منطقه شده است. به منظور بررسی میزان املاح خاک باغات شهداد و احتمال پیشنهاد کشت جایگزین به منظور ایجاد یک کشاورزی پایدار و سود آور در منطقه پروژه ای برای بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و آب شهداد شروع شد، در فاز اول این پروژه نمونه هایی از خاک باغات شهداد برداشته شد. باغ های مورد مطالعه شامل سه باغ اولی نسبتا سالم، باغ دوم تا حدود ۵۰% صدمه دیده بود و باغ سوم بطور کامل خشک شده بود. نمونه هایی از نقاط مختلف خاک باغات به صورت تصادفی برداشت شد. میزان بافت خاک، درجه شوری، اسیدیته، کلر، بیکربنات، سولفاتها و گچ آنها مورد اندازه گیری قرار گرفت. در این مقاله میزان پارامترهای بدست آمده گزارش شده اند. در مجموع داده های جمع آوری شده نشان دادند که میانگین pH، هدایت الکتریکی، کلر و گچ در باغات سالم پایین تر بود و با افزایش سطح بیمار این مقادیر نیز افزایش یافتند. مقدار بی کربنات ها در باغات بیمار نسبت به باغ سالم افزایش نشان می داد ولی این تفاوت چندان زیاد نبود.