سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حدیث زارع منش – دستیار علمی دانشگاه پیام نور خرم آباد
مسعود رفیعی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
امیر حسین شیرانی راد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

تحقیقی برای مقایسه خصوصیات مورفوفیزیولوژیک توده های مختلف چهار گیاه علوفه ای گاودانه، ماشک، یونجه و اسپرس در سال ۸۵-۱۳۸۴ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهارتکرار در باغ کشاورزی خرم آباد به اجرا گذاشته شد . بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین درصد ماده خشک مربوط به توده اسپرس با ۲۷/۷۵ درصد و کمترین مقدار مربوط به توده ماشک با ۱۷/۱۹ درصد بود. بیشترین درصد برگ را نیز توده گاودانه با ۶۰/۰۱ درصد و کمترین میزان را توده ماشک با ۴۷/۳۱ درصد داشت . همچنین گیاه علوفه ای ماشک با جذب ۸۹/۴ درصد تشعشع و تولید ۱۱۸۰۰ کیلوگرم در هکتار ماده تر بیشترین مقدار و گیاه علوفه ای اسپرس با جذب ۵۸/۵۴ درصد تشعشع کمترین عملکرد ماده تر را با میزان ۱۲۷۰ کیلوگرم در هکتار دارا بود . مطالعه همبستگی بین صفات نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین عملکرد ماده تر گیاهان علوف های و مقدار نور جذب شده وجود دارد. در بین این گیاهان علوفه ای گیاه ماشک بیشترین ارتفاع ساقه (۶۰/۱۳ سانتیمتر) و بالاترین عملکرد ماده تر و خشک را داشت (به ترتیب ۲۰۲۶۰ و ۳۴۹۳ کیلوگرم در هکتار) و گیاه اسپرس کمترین این مقادیر (ارتفاع ۲۴/۰۸ سانتیمتر، عملکرد ماده تر ۱۸۳۶ و عملکرد ماده خشک ۵۰۶/۴ کیلوگرم در هکتار) را دارا بود.