سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین عیسایی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
مجید صوفی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
سهراب صادقی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

تحقیقات کاربردی به منظور جلوگیری از تشکیل و گسترش آبکندها(Gullies) و جستجوی شیوه ای برای کنترل آنها، نیازمند اطلاعاتبنیادی درباره انواع آبکندها، ویژگیهای اِدافیک و مورفولوژیک آنها، کاربری اراضی در نواحی آسیب پذیر، و خسارتهای حاصل از آنها در اقالیم مختلف است . مکانیزمها، فرآیندها و عوامل مختلف مؤثردرشکل گیری و توسعه آبکندها ایجاب می کند تا آبکندها به روش مناسبی شناسایی و طبقه بندی گردند (۲).