سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اکبر چشمی – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس
علی فاخر – دانشیار دانشگاه تهران
ماشاءالله خامه چیان – استادیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه زمین شناسی مهندسی

چکیده:

شهر تهران بر روی نهشته های دوران چهارم زمین شناسی بنا شده است. در گذشته ویژگیهای این رسوبات توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است ولی از همه بیشتر طبقه بندی ریبن (Rieben) مورد توجه و استناد بوده است. ریبن در سال ۱۹۹۵ رسوبات آبرفتی تهران را از قدیم به جدید به چهارگروه A، B، C و D تقسیم نمود. بخش اعظمی از نواحی شمالی تهران و عمده تپه های سطح شهر توسط آبرفتهای گروه A (سازند هزار دره)پوشیده شده است. لذا تعیین پارامترهای مهندسی این آبرفتها لازم و ضرورت است. در این مقاله خصوصیات زمین شناسی و شرایط تشکیل آبرفتهای تهران توضیح داده شده و برخی آزمایشهای برجا برای تعیین خصوصیات مکانیکی آبرفتهای سازند A معرفی گردیده است، آنگاه ضمن بیان نقاط ضعف و قوت هر آزمایش نتایج حاصله از این آزمایشها که در انتهای کوی نصر انجام شده تعبیر و تفسیر گردیده و با برخی آزمایشهای مشابه دیگر که توسط محققین مختلف در این محل انجام شده مقایسه شده و شباهت و تفاوتهای بین آنها تشریح گردیده است.