سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه دستاران ممقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم زراعی و دامی، دانشگاه تهران,
رضا توکل افشاری – عضو هیات علمی دانشکده علوم زراعی و دامی، دانشگاه تهران
فرزاد شریف زاده – عضو هیات علمی دانشکده علوم زراعی و دامی، دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور مطالعه خواب و دوره پس رسی در ژنوتیپ های جو، تعداد ۵۷ ژنوتیپ هلندی و دو رقم شاهد ایرانی گرگان و والفجر در قالب طرح بلو ک کامل تصادفی در م زرعه تحقیقاتی دانشکده علوم زراعی و دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی داشگاه تهران در سال ۱۳۸۳ کشت گردید . صفات تاریخ خوشه دهی و مرحله رشدی زادکس ۹۲ در طی فصل رشد یادداشت برداری شدند و در مرحله رشدی زادکس ۹۲ خوشه ها جمع آوری شدند و پس از جداسازی بذر از خوشه با دست، آزمون خواب بذر در شرایط حر ارتی ۲۰ درجه سانتیگراد و در ۴ تکرار انجام گردید و درصد جوانه زنی و خواب بذر اندازه گیری شد . نتیجه اینکه از بین ۵۷ ژنوتیپ، ۳۶ تا از آن ها درصد جوانه زنی پاییی داشتند (Dormant) و ۲۱ ژنوتیپ دیگر Non-Dormant بودند. همچنین رقمهای ش اهد نیز درصد خواب بالا و درصد جوانه زنی پایینی نشان دادند . و برای تعیین طول مدت خواب در بذر، آزمون دوره پس رسیدگی به مدت پنج هفته بر روی ژنوتیپ ها ی Dormant و ارقام شاهد در ۳ تکرار انجام شد . تعدادی از ژنوتیپ ها مثل CGN00064 و CGN00683 و CGN00877 و CGN01088 و CGN00982 درهمان هفته اول در حدود ( ۹۰ %) افزایش جوانه زنی داشتند که این نشانگر خواب سطحی این ژنوتیپ ها می باشد و سایر ژنوتیپ ها و ارقام شاهد نیز با گذشت زمان در طول ۵ هفته خواب خود را از دست دادند.