مقاله مطالعه خواب بذر و عوامل موثر بر شکست خواب در دوره پس رسي گياه جو (.Hordeum vulgare L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه خواب بذر و عوامل موثر بر شکست خواب در دوره پس رسي گياه جو (.Hordeum vulgare L)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوسته بذر
مقاله جوانه زني بذر
مقاله خواب بذر
مقاله دوره پس رسي
مقاله ميکروسکوپ الکتروني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دستاران ممقاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: توكل افشاري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه خواب بذر و دوره پس رسي در ژنوتيپ هاي جو، تعداد ۵۷ ژنوتيپ از مرکز بانک ژن دانشگاه واگنينگن هلند و دو رقم شاهد ايراني گرگان و والفجر در قالب طرح بلوک کامل تصادفي در دو تکرار در سال ۱۳۸۳ در مزرعه تحقيقاتي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران واقع در کرج کشت گرديد. در مرحله رشدي زادکس ۹۲ خوشه ها جمع آوري شدند. آزمون خواب بذر در شرايط حرارتي  20ocسانتيگراد و در ۳ تکرار انجام گرديد و درصد جوانه زني و خواب بذر اندازه گيري شد. از بين ۵۷ ژنوتيپ، ۳۶ ژنوتيپ، به همراه دو رقم شاهد درصد جوانه زني پاييني داشتند که نشان دهنده سطح خواب بالا بود. دوره پس رسي به مدت پنج هفته در ميان اين ژنوتيپ ها در ۳ تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. سپس الگوي جذب آب قبل از طي دوره پس رسي و بعد از آن بررسي شد. همچنين تاثير عصاره بدست آمده از پوسته و جنين بذرهاي خواب بر درصد جوانه زني، طول کلئوپتيل و طول ريشه چه بذرهاي بدون خواب ارزيابي شد. در نهايت تغييرات پوسته بذر پس از طي دوره پس رسي با ميکروسکوپ الکتروني مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل نشان داد که تنوع ژنتيکي مطلوبي براي درصد خواب بذر و طول دوره پس رسي وجود دارد که گزينش براي اين صفات را در ميان ژنوتيپ هاي موجود امکان پذير مي سازد. در آزمون دوره پس رسي، پس از طي دوره، درصد جوانه زني و درصد جذب آب افزايش داشت. در آزمون عصاره بذر درصد جوانه زني، طول کلئوپتيل و طول ريشه چه بذرهاي بدون خواب هنگامي که در محيط حاوي عصاره بذرهاي خواب قرار گرفتند کاهش معني داري داشت. بيشترين بازدارندگي هنگامي مشاهده شد که بذرهاي بدون خواب در پوسته بذرهاي خواب قرار گرفتند و اين نشان دهنده وجود بازدارنده هاي جوانه زني بيشتر در پوسته بذرهاي جو مي باشد. نتايج حاصل از ميکروسکوپ الکتروني نيز نشان داد که پس از طي دوره پس رسي، تغييراتي در پوسته بذر ايجاد مي شود. در طي اين دوره، علاوه بر اينکه رشته هاي مارپيچ روي پوسته بذر حذف شدند، شکافهايي روي پوسته بذر ايجاد شد.