سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

باهره تکیه معروف – دانشجوی دکتری (دانشگاه صنعتی شریف‐ دانشکده مهندسی و علم مواد‐ گروه ت
رضا باقری – دانشیار (دانشگاه صنعتی شریف‐ دانشکده مهندسی و علم مواد‐ گروه تحقیق

چکیده:

در این تحقیق تلاش گردیده تا اثر حضور همزمان دو فاز لاستیکی و صلب بر خواصمکانیکی نانوکامپوزیت هیبریدی پایه اپوکسی مورد مطالعه قرار گیرد. در راستای انجام پژوهشمذکور و شناسایی خواصنانوکامپوزیتهای اپوکسی‐ لاستیک‐ خاکرس نانومتری آزمایشهای فشار و چقرمگی شکست و مطالعات میکروسکوپی صورت گرفته است. نتایج آزمایشفشار نشانگر این مطلباستکه افزودنخاکرسنانومتری به اپوکسی افزایشتنشتسلیم فشاری رزین اپوکسی نسبت به اپوکسی خالصرا موجب میگردد، درحالیکه افزودن ذرات لاستیک، کاهشقابل توجه استحکام تسلیم اپوکسی را به دنبال دارد. به علاوه، استحکام تسلیم فشاری ترکیبات اپوکسی‐ خاکرس و اپوکسی‐ لاستیکتابعی از مقدار فاز دوم در زمینه است، درحالیکه رفتار فشاری نانوکامپوزیتهای هیبریدی به مقدار خاکرسدر زمینه بستگی ندارد. همچنین نتایج نشانگر این مطلب است که چقرمگی ترکیبات اپوکسی تابعی از نوع فاز دوم و مقدار آن در زمینه است و رفتار شکست ترکیبات هیبریدی شدیداً تحت تأثیر حضور خاک-رسدر زمینه قرار میگیرد.