سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پونه سعادت کیا – دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا(س)
مهشید طهرانی مقدم – دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا(س)
امیرعلی مسعودی – دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا(س)
غلامرضا جعفری – دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

زبری سطح تأثیر بسزایی در بسیاری از پدیده های مهم فیزیکی مانند مکانیک تماسی، چسبندگی و اصطکاک دارد. مهمترین خاصیت سطوح ناهموار،طیف توانی زبری سطح C(q) است. در این مقاله خواص آماری برای فیلم های الکتروانباشت شده ی پلاتین محاسبه شده است. همچنین نمودارهای مربوط به تابع ساختار و طیف توانی زبری برای نمونه ها رسم شده است. نمونه ها دارای ضخامت یکسان هستند وعامل متغیر میان آنها جریان اعمالی در حین انباشت است. با استفاده از نمودار تابع ساختار، نمای ناهمواری را برای سطوح محاسبه کردیم. همچنین با استفاده از مقادیر طیف توانی زبری، چسبندگی سطوح با هم مقایسه شده است.