سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود بهار – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم . تهران ، ایران پژوهشکده علوم بنیادی و ک
جعفر جان پناه – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم . تهران ، ایران پژوهشکده علوم بنیادی و ک
سارا وثوق یزدانی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم . تهران ، ایران پژوهشکده علوم بنیادی و ک

چکیده:

در این پژوهش ، نانو ذره های نیمرسانای ZnS ، ZnS:Mn +2 و ZnS:Fe +2 و CdS با روش مهار شیمیایی سنتز شد . نتیجه طیف سنجی UV-Vis ، XRF و XRDنشان داد که اندازه ذره های ZnS تهیه شده در حدودCdS و ۲-۱ nm در حدود۳-۲ nm وگاف نواری انرژی آنها بیشتر از گاف انرژی حالت حجیم ( برای ZnS ، ۶ eV ر ۳ و برای CdS ، ۴ eV ر (۲ است . ضمنا اثر آلاینده های مننز و آهن را برروی اندازه گاف انرژی ZnS بررسی کردیم