سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوریهای نوین کاربردی)
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
حیدر خدیوی آیسک – کارشناس ارشدمتالورژی
نسرین ساسانی – دانشجوی دکتری
جلیل وحدتی خاکی – استاددانشگاه فردوسی مشهد
محسن حدادسبزوار – دانشیاردانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
درتحقیق حاضرروشی ساده و ارزان برای سنتزنانوذرات اکسیدمس cuco ازطریق واکنش مکانوشیمیایی و بدون انجام مرحله آنیل بعدازفرایند برخلاف آنچه که غالبا استفاده میشود بررسی شده است بدین منظور نخست پودرهیدروکسید مس Cu(OH)2 ازطریق یک روش محلولی ساده و ازموادارزان سولفات مس cuso4 ,هیدروکسی سدیم NaOH سنتز شد با انجام اسیابکاری مخلوط پودری Cu(OH)2 سنتزشده درمرحله قبل باا نمک NACL ونهایتا شستشوی مخلوط اسیاکاری شده محصول نهایی نانوذرات Cuco بدست امد ارزیابی واکنشها و مشخصه یابی خواص نانوساختاری و اپتیکی نانوذرات cuco با انجام انالیز XRD ، DTA-TGA ، SEM ، EDS ، TEM ، PSA انالیزوراندازه ذرات و اسپکتروسکپی جذب UV-vis انجام گردید نتایج نشان داد که نانوذرات cuo سنتز شده دارای شکل یکنواخت توزیع اندازه باریک خلوص بالا متوسط اندازه ذرات ۲۷-۱۰nm و شکاف باندی ۲/۵ev می باشد