سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پیرایه وحدانی – دانشگاه اصفهان , گروه فیزیک
امیر سیدحسن روضاتیان – دانشگاه اصفهان , گروه فیزیک
جمشید عمیقیان – دانشگاه اصفهان , گروه فیزیک

چکیده:

در این مقاله ویژگیهای ساختاری ومغناطیسی چندلایهایهای Co/Pd مورد بررسی قرارگرفتهاست . اندازهگیریهای پراش پرتو ایکس در زاویههای بزرگ بیانگرساختاری دورهای از لایهها میباشد که صفحات اتمی آنها با نظم خوبی در امتداد (۱۱۱) رشد کردهاند . همچنین با استفاده از آزمایش بازتاب تابش خراشان پرتو ایکس و پراکندگی پخشیده پرتو ایکس کیفیت ناهمواری در فصلمشترک سطوح مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج پراش پرتو ایکس در زاویههای بزرگ مقایسه شدهاست . اندازهگیریهای VSM برای تمامی نمونه – ها ناهمسانگردی مغناطیسی عمودی را نشان دادهاند و بیشترین مقدار انرژی ناهمسانگردی مغناطیسی مؤثر برای نمونههایی که بالاترین مقدار پارامتر فراکتال را داشتهاند بدست آمدهاست