سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

باهره تکیه معروف – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی و علم مواد – گروه تحقیقات مواد پلی
رضا باقری – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی و علم مواد – گروه تحقیقات مواد پلی

چکیده:

در سالهای اخیر، افزودن فیلرهای نانومتری به مواد پلیمری بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است . اگرچه تحقیقات بسیاری در این زمینه متمرکز گردیده، اطلاعات بسیار محدودی در مورد خواص مکانیکی وشکست نانوکامپوزیتهای پلیمری موجود است . لذا با توجه به اهمیت اپوکسی ها، هدف این مقاله شناخت رفتار مکانیکی و مکانیز م ( های ) شکست نانوکامپوزیتهای اپوکسی – خاک رس است . آنالیز تفرق اشعه ایکس (X-Ray Diffraction: XRD) نشان دهنده ساخت نانوکامپوزیتهایی با مورفولوژی Intercalated می باشد . نتایج آزمونهای مکانیکی ( فشار، کشش و چقرمگی شکست ) نشانگر این مطلباست که افزودن خاک رس نانومتری موجب افزایش استحکام تسلیم فشاری، مدول یانگ کششی و چقرمگی شکست نانوکامپوزیتها نسبت به اپوکسی خالص می گردد . با توجه به مطالعات سطح شکست به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscopy: SEM) به نظر می رسد مکانیزم افزایش چقرمگی این نوع نانوکامپوزیتها تشکیل سطوح جدید و رشد مرحله ای ترک باشد .