سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

رضا ابراهیمی پور – گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
کوروش شهریار – گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حجت الله رنجبر – گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

شبکه ناپیوستگی ها (درزه ها) به عنوان کانال و مجرای اصلی عبور جریان آب زیر زمینی در توده سنگ و یکی از مهمترین پارامترهای تعیین کننده رفتار مکانیکی توده سنگ می باشند. همچنین جریان سیال بوسیله چگونگی توزیع و گستردگی آنها مشخص می شود . با استفاده از داده های حاصل از برداشت ژئومکانیکی ناپیوستگی ها، علاوه بر تعیین روند عمومی آنها، می توان از این داده ها در محاسبات مربوط به خواص هیدرولیکی ناپیوستگی ها و نیز در مراحل مختلف کارهای زهکشی استفاده نمود. برای برداشت ناپیوستگی ها در معدن سنگ آهن گل گهر از روش برداشت خطی (Scan line) استفاده شده است. امتداد پیوستگی ها با استفاده از Cline rule و شیب آنها با شیب سنج کامپاس اندازه گیری شده است. سایر خواص ناپیوستگی ها شامل: فاصله داری، دهانه بازشدگی ، تدام، زبری، موجداری سطح و مواد پر کننده نیز مورد بررسی قرار گرفت. دو جهت عمده با امتدادهای N70W و شمالی – جنوبی برای ناپیوستگی های محدوده پیت معدن بدست آمده است.