سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ماهرخ دری – کارشناس ارشد شرکت بین المللی مهندسی ایران ( ایریتک
سیدتقی نعیمی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

آلیاژسازی از روش های جدید اصلاح خواص پلیمرها جهـت کاربردهـای زیـستی اسـت . بـه ایـن منظـور دو مـاده پلیمری با ت وجه به خواص مطلوبی که هر کدام دارند و با استفاده از روش های معمول آلیاژسازی آماده می شـوند . در این تحقیق پلیمر طبیعی و شکنندۀ آلجینات سدیم و پلی وینیل الکل که پلیمری سنتزی و انعطاف پـذیر اسـت بـا یکدیگر مخلوط شده و فیلم هایی با ترکیب درصـد اجـزاء مختلـف از ایـن دو تهیـه شـدند . جهـت بهبـود خـواص حلالیت در آب، فیلم هـای آلیـاژ پلیمـری PVA/Na-Alg در محلـول شـبکه ای کننـده شـامل یـون هـای کلـسیم و همچنین گلوتارآلدئید قرار گرفته و بدین ترتیب اتصالات عرضی یونی و غیر یونی بین زنجیرهای پلیمری بوجـود آمد . جهت ایجاد تخلخل در فیلم ها روش های ریخته گری محلول / لیچینگ ذرات و روش خشک کردن انجمادی در -۲۰ °C و -۷۰ °C به کار برده شدند . خواص فیلم های تهیه شده ب ه وسیله آزمایش های تعیین خـواص مکـانیکی، تعیین درصد عبور بخار آب بررسی شد . اثر نوع شبکه ای کننده، ترکیب درصد اجـزاء و زمـان واکـنش شـبکه ای شدن بر مقدار جذب آب و درصد ازدیاد طول در اثر تورم در فیلم ها مورد مطالعه قرار گرفت . همچنـین مطالعـات ساختاری ومورفولوژیکی و تخلخل فیلم ها به وسیلۀ میکروسکوپ الکترونی انجام شد و در نهایت نتایج حاصـل از انجام آزمایش های فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت