مقاله مطالعه خواص کششي چندسازه ساخته شده از آرد باگاس – پلي پروپيلن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه خواص کششي چندسازه ساخته شده از آرد باگاس – پلي پروپيلن
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرد باگاس
مقاله پلي پروپيلن
مقاله چندسازه
مقاله سازگاركننده
مقاله خواص مکانيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه تهراني بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: اميدوار اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مدهوشي محراب
جناب آقای / سرکار خانم: رامتين علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، به منظور بررسي امكان استفاده از درصد بالاي الياف ليگنوسلولزي در ساخت چندسازه هاي الياف طبيعي – پلاستيك، باگاس با نسبت هاي متفاوت ۴۰، ۵۵ و ۷۰ درصد با پلي پروپيلن مخلوط شد. همچنين براي سازگاري پلي پروپيلن با باگاس از سازگاركننده مالئيک انيدريد پلي پروپيلن به مقدار صفر، ۴ و ۶ درصد وزني پلي پروپيلن استفاده شد. سپس خواص مكانيكي كششي توسط دستگاه اينسترون مدل ۶۰۲۵ اندازه گيري شد. نتايج نشان داد افزايش الياف سبب بهبود مدول الاستيک كششي و كاهش تنش، كرنش و كارحد تناسب كششي شده است. همچنين افزايش سازگاركننده، تنش و مدول الاستيک كششي را افزايش و كار حد تناسب و كرنش را كاهش داد.