سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نقی پروینی احمدی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند
رسول اذری خسروشاهی – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند
شیما نکیسا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در تحقیق حاضر پوششالکترولسنیکل – مس– فسفر بر روی فولادSt37ایجاد شد. سپسخوردگی اتمسفری پوششایجاد شده در پنج محلول باpHهای متفاوت اسیدی و قلیایی حاوی یون هایمتفاوت ( مانند یون های کلرور، سولفات، کربنات و … ) مطالعه شد. خوردگی این پوششآلیاژی به دوروش کاهشوزن و پتانسیواستاتیکی مورد بررسی قرار گرفت. لازم به توضیح است که تصاویر میکروسکپی از سطح نمونه ها بعد از آزمایشخوردگی کاهشوزن تهیه شد. برای انجام این مطالعات از ترازوی دیجیتالی با دقت ده هزارم گرم برای اندازه گیری وزن نمونه ها، از دستگاه پتانسیواستات ساخت داخل برای آزمایشپتانسیواستاتیکی و از میکروسکپ الکترونی جاروبیCamscanمدلTV2300برای مطالعه مورفولوژی سطح پوششها استفاده شد.نتایج آزمایشات نشان می دهند که بر عکسمحلول های قلیایی عاری از یون های کلرور، مقاومتدر مقابل خوردگی نمونه ها در محلول های اسیدی بسیار ضعیفو در محلول های قلیایی حاوی یون های کلرور ضعیفاست.