سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا طرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی دانشگاه صنعتی سهند
رسول آذری خسروشاهی – استادیار
نقی پروینی احمدی – دانشیار

چکیده:

آلیاژ های منیزیم حاوی عناصر خاکی نادر (Mg-RE) بدلیل سبکی وزن و بـر خـوردار بـودن از اسـتحکام ویژه بالا از اهمیت قابل توجهی بر خوردار می باشند . آلیاژهای WE43 و WE54 نمونـه هـایی از اینگونـه آلیاژ ها می باشندکه ضمن بر خورداری از خواص مزبور , مقاومت خزشی خوبی نیز از خـود نشـان داده و اخیرًا مورد توجه صنایع هوا – فضا و خودرو قرار گرفته اند . علیرغم تحقیقات زیاد انجام یافتـه در رابطـه بـا ریز ساختار و خواص مکـانیکی آلیاژهـای WE43 و WE54 اطلاعـات بسـیار محـدودی در زمینـه رفتـار خوردگی آنها گزارش شده است . در پژوهش حاضر خوردگی آلیاژهای مزبور در محیطهای کلریـدی بـا استفاده از روش های پلاریزاسیون پتانسیو استاتیک و پتانسیو دینامیک مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج بدست آمده از آزمایشات نشان می دهد که سرعت خوردگی با افزایش درصـد کلریـد سـدیم در هـر دو آلیاژ افزایش یافتـه وسـرعت خـوردگی آلیـاژ WE54 بیشـتر از WE43 بـوده اسـت . اخـتلاف در سـرعت
خوردگی مربوط به وجود عناصر خاکی نادر بیشتر در آلیاژ WE54 نسبت به WE43 تشـخیص داده شـد . مشاهدات سطح نمونه ها بعد از خوردگی نشان داد که حفره های میکروسکوپی از عمـق کمـی برخـوردار بوده و بیشتر تمایل به توزیع گسـترده و یکنواخـت دارنـد . تصـاویر SEM بدسـت آمـده نشـان داد کـه بـا افزایش در صد کلرید سدیم سرعت جوانه زنی و رشد حفره ها افزایش یافته است .