سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا طرابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی دانشگاه صنعتی سهند
رسول اذری خسروشاهی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند
نقی پروینی احمدی – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند
مازیار ازادبه – استادیار دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

آلیاژ های منیزیم حاوی عناصر خاکی نادرMg-RE)بدلیل سبکی وزن و بر خوردار بودن از استحکامویژه بالا از اهمیتقابل توجهی بر خوردار می باشند. آلیاژهای۵۴WE وWE43نمونه هایی از اینگونهآلیاژ ها می باشندکه ضمن بر خورداری از خواصمزبور, مقاومت خزشی خوبی نیز از خود نشان داده واخیرًا مورد توجه صنایع هوا‐فضا و خودرو قرار گرفته اند. علیرغم تحقیقات زیاد انجام یافته در رابطه باریز ساختار و خواصمکانیکی آلیاژهای ۴۳WE و ۵۴ WEاطلاعات بسیار محدودی در زمینه رفتار خوردگی آنها گزارششده است. در پژوهشحاضر خوردگی آلیاژهای مزبور در محیطهای کلریدی با استفاده از روشهای پلاریزاسیون پتانسیو استاتیکو پتانسیو دینامیکمورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از آزمایشات نشان می دهد که سرعت خوردگی با افزایشدرصد کلرید سدیم در هر دوالیاژ افزایش یافته و سرعت خوردگی الیاژ WE54 بیشتر از WE43 بوده است.