سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
پروانه برادران انارکی – بخش تحقیقات جانورشناسی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور،
مسعود اربابی – بخش تحقیقات جانورشناسی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور،

چکیده:
افزایش خسارت کنه های گیاهی یکی ازمعضلات مهم گیاهان زینتی در محیطهای آزاد و گلخانه ای کشور میباشد. درباره تنوع گونه ای، دامنه میزبانی، مناطق پراکنش و مهمترین علائم خسارت روی اندامهای هوایی و بستر کشت طی 12 سال اخیر مطالعه ای در نقاط مختلف کشور انجام شد. 7 خانواده از کنه ها ی گیاهی (Tetranychidae, Tenuipalpidae, Eriophyidae, Tarsonemidae, Acaridae, Oribatidae, Tydeidae) از روی 93 میزبان گیاهی جمعآوری شدند که 72 گونه از گیاهان زینتی و 21 گونه از درختان و درختچه ها حاو ی کنه ها ی خسارتزا بودند. کنه های تارتن بر روی 55 گونه گیاهی جمع آوری شدند و بیشتر ین علائم خسارت بر ای دو گونه از کنه ها ی تارتن (Tetranychus urticae and ,T.cinnabarinus) رز گلخانه ای به ثبت رسید. در حالیکه تنوع میزبانی کنه های تارتن دروغین بیشتر روی گیاهان زینتی چند ساله و خسارت گونه ی Brevipalpus sp روی گیاه زینتی برگنو قابل ملاحظه بود. خسارت همزمان کنه های تترانیکده واکاریده روی اندامهای هوایی و زمینی سه میزبان گیاه زینتی (گلایول، مریم و زنبق) حائز اهمیت بود. علائم خسارت بصورت لکه ها ی سفید رنگ روی برگهای انتهایی و تازه رشدکرده یوکا باعث خشک شدن و توقف رشد گیاه توسط گونه Phytocoptella yuccae شد. جمعیت دو گونه کنه اکارید (Rhizoglyphus echinopus and R. robini ) روی پیاز گیاهان زینتی با کاهش رشد قوه نامیه نسبت به گیاه سالم مشاهده شد. از کنه های خاکزی (Oribatidae) گونه ای با تغذیه از روی گلبرگهای گیاه زینتی آنتوریم باعث ایجاد علائم زرد رنگ در منطقه ورامین شد.